กระบวนวิชา STA 2016 (สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ)
อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์
อ.มาริสา แก้วสุวรรณ
(อัพเดทข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ ส.ค.2560)

ข้อสอบ เป็นปรนัย ตัวเลือก มีทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งเป็น ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ เรื่อง สถิติธุรกิจ 50 ข้อ  (อ.มาริสา)
1. 
ความน่าจะเป็นและทฤษฎีของเบย์ (ออกสอบประมาณ ข้อ)
2. 
การทดสอบสมมุติฐานและการประมาณค่า (ออกสอบประมาณ 16 ข้อ)
3. 
การทดสอบไคสแควร์ (ออกสอบประมาณ ข้อ)
4. 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ออกสอบประมาณ ข้อ)
5. 
การถดถอยเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน (ออกสอบประมาณ ข้อ)
6. 
ทฤษฎีการตัดสินใจ (ออกสอบประมาณ ข้อ)
ส่วนที่ เรื่อง การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 50 ข้อ (อ.รัชนี)
1. 
กำหนดการเชิงเส้น (ออกสอบประมาณ 15 ข้อ)
2. 
ปัญหาการขนส่ง (ออกสอบประมาณ 12 ข้อ)
3. 
ปัญหาการมอบหมายงาน (ออกสอบประมาณ 16 ข้อ)
4. 
การจำลองแบบปัญหา (ออกสอบประมาณ ข้อ)
ตำราที่ใช้ประกอบการสอน เลขการพิมพ์ 59155***อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้  ไม่จำกัดรุ่น

---------------------------------------------


วิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ