ข้อสอบวิชา ENG1002 (ประโยคและศัพท์ทั่วไป) ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ  ชุดที่ 1


▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
เฉลยข้อสอบ ENG1002 คลิกดูได้ที่นี่ครับ
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

แบ่งออกเป็น ภาคโครงสร้าง 75 ข้อ ภาคคำศัพท์ 45 ข้อ

Choose the correct answer


Part I : Structure


1. Motorcycles usually __________ quicker than cars.
(1) goes
(2) go
(3) have gone 
(4) are going

2. Galileo __________ a theory regarding gravity. 
(1) developed
(2) was developed
(3) develop
(4) developing

3. The girl who __________ the black skirt is my sister.
(1) wears
(2) worn
(3) has worn
(4) is wearing

4. I __________ my class mates for many years.
(1) don’t meet
(2) hadn’t met
(3) haven’t met
(4) am not meeting

5. We __________ a great time at the party last month.
(1) have 
(2) had 
(3) had been
(4) would have

6. The dress that she _______ was elegant and beautiful.
(1) wear
(2) was wearing 
(3) would wear
(4) have worn

7. His boss ________ out before she reached the office.
(1) goes
(2) went
(3) has gone
(4) had gone

8. You can’t leave now; it _______ heavily.
(1) rains 
(2) rained
(3) is raining
(4) had rained

9. His sister is coming home. He ________ her for almost five years.
(1) didn’t see
(2) isn’t seeing
(3) hadn’t seen
(4) hasn’t seen

10. Talking ________ easier than doing.
(1) was
(2) is being
(3) is
(4) has been

11. My boss __________ home when I happened to call her.
(1) got
(2) has got
(3) would got 
(4) had just gotten

12. Please pick up the phone; it ________ for a while.
(1) had rung
(2) has been ringing
(3) is ringing
(4) will have rung

13. After he ______ the guitar, he felt relaxed.
(1) plays
(2) had played
(3) was playing
(4) would play

14. I _________ when she called me.
(1) had cooked
(2) have cooked
(3) was cooking
(4) cooked

15. After the earthquake, there ________ a lot of debris.
(1) are
(2) was
(3) were
(4) will be

16. How long _______ you _______ the Korean series today?
(1) did, watched
(2) are, watching
(3) had, been watching
(4) have, been watching

17. He _______ as our family’s craver since I was born.
(1) is working
(2) had worked 
(3) would work
(4) has been working

18. She _________ the seminar abroad last month.
(1) attends
(2) attend
(3) attended
(4) was attending

19. They ________ the homework since 8 o’clock.
(1) had been doing
(2) were doing
(3) has done
(4) did

20. The Berlin Wall no longer _________.
(1) has existed
(2) is existed
(3) is existing
(4) exists


ประโยคและศัพท์ทั่วไป