ข้อสอบ ENG1001 (ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน)
-------------------------------------------------------------------------------
ข้อสอบ ENG1001 ชุดที่ 3
-------------------------------------------------------------------------------
ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ
-------------------------------------------------------------------------------
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

Choose the correct answer
Part I Structure(ภาคโครงสร้าง 75 ข้อ)

1. You____ do it now.
  (1) has to    
    (2) must    
    (3) is able to    
    (4) is going to

2.  “Did you understand the question?”
     The underlined word is a/an________.
     (1) pronoun    
     (2) adverb    
     (3) adjective    
     (4) object

3. _________Malee able to attend the meeting?
     (1) Is    
     (2) Are    
     (3) Will    
     (4) Must

4. _________ a new factory is expensive.
     (1) Build    
     (2) Built    
     (3) To build    
     (4) To building

5. My parents want me to _________ Jim.
    (1) marry    
    (2) married    
    (3) marrying    
    (4) marries

6. They feel _______for what they have done.
    (1) excitedly    
    (2) excitingly    
    (3) proudly    
    (4) sorry

7. _________a quality education is aim of this university.
    (1) To provide   
    (2) Provide    
    (3) Provides    
    (4) To providing

8. Sue can play _____ harp skillfully.
    (1) a    
    (2) the    
    (3) an    
    (4) (blank)

9. Loei is the _________ of the three provinces.
    (1) far    
    (2) further    
    (3) farther    
    (4) farthest

10. _________ for someone is not fun.
    (1) Waiting    
    (2) Wait    
    (3) Waits    
    (4) Waited

11. “He usually works on weekdays.” 
      Usually is a/an __________ .
     (1) verb    
     (2) adjective    
     (3) adverb    
     (4) pronoun

12  “Tom works hard.” 
     Hard is a/an_________
     (1) adjective    
     (2) adverb    
  (3) verb    
     (4) noun

13. No one _______ in the house.
  (1) have been    
     (2) were    
     (3) are    
     (4) is

14. You ______ go to a hospital now.
     (1) is able to    
     (2) ought    
     (3) should    
     (4) has to

15. The poor, not the rich, _______ help.
     (1) has needed    
     (2) is needing    
     (3) needs    
     (4) need

16. Jim works for Suzuki, ___________ produces cars.
     (1) who    
     (2) whom    
     (3) which    
     (4) what

17. _______ sick need to be taken care of.
     (1) A    
     (2) An    
     (3) The    
     (4) (Blank)

18. Everyone _________ displeased with him.
     (1) is    
     (2) are    
     (3) am    
     (4) has

19. The eggs _____ carefully packed.
  (1) has been    
      (2) was     
      (3) is     
      (4) are

20. The ring _______ I like most is in this shop.
  (1) which    
      (2) who    
      (3) whom    
      (4) why
ฉลยข้อสอบ ENG1001  (ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน)