เฉลยข้อสอบ ENG1001  (ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน)
ชุดที่ 2 ข้อสอบ มีทั้งหมด 120 ข้อ
โดย   ติวเตอร์แบงค์
เฉลยข้อสอบ ENG1001  (ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน)