สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ

ข้อมูลกระบวนวิชา APR2101 หรือ BUS2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ
โดย ติวเตอร์แบงค์ 
สถาบันติว PERFECT ซ. รามคำแหง 43/1  โทร. 081-7269394   Line : sjbank
--------------------------------------------------------------------------------
สวัสดีครับ นักศึกษาทุกคน
วันนี้จะพูดถึงภาพรวมของกระบวนวิชา สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ
วิชานี้ มีหลายชื่อ แล้วแต่หลักสูตร แล้วแต่จะเรียก เช่น APR2101, BUS2101, ENS3103

อาจารย์ผู้สอน ณ ปัจจุบัน คือ รศ.ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
ตำราประกอบการสอน  APR2101 รหัส 57173 (ซื้อได้ที่ศูนย์ตำราของมหาวิทยาลัย)

เนื้อหาในตำรามีทั้งหมด 10 บท ด้วยกัน คือ
บทที่ 1  Business Communication (การสื่อสารทางธุรกิจ)
บทที่ 2  Recruitment (กระบวนการคัดสรรคนเข้าทำงาน)
บทที่ 3  Organization Structure (โครงสร้างองค์กร)
บทที่ 4  Business Management (การจัดการทางธุรกิจ)
บทที่ 5  Production (การผลิต)
บทที่ 6  Marketing (การตลาด)
บทที่ 7  Advertising (การโฆษณา)
บทที่ 8  Business Law (กฎหมายธุรกิจ)
บทที่ 9  Information and Technology (เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
บทที่ 10 Business Ethics (จริยธรรมทางธุรกิจ)
--------------------------------------------------------------------------------------
ขอบเขตข้อสอบ  ออกสอบตามแบบฝึกให้ที่อยู่ในตำราทั้งหมด(ไม่มีนอกเรื่องสบายใจได้)
--------------------------------------------------------------------------------------
ลักษณะข้อสอบ  มีทั้งหมด 100 ข้อ เป็น ปรนัย 5 ตัวเลือก และเป็นแบบเติม ตัวเลือกในช่องว่าง
--------------------------------------------------------------------------------------
สัดส่วนการออกข้อสอบ แบ่งเป็นดังนี้
1. เนื้อเรื่องในตำรา หรือ Seen Passages คัดมาออกจากบทต่างๆ  มี 60 ข้อ
2. ศัพท์ทางธุรกิจ (Business Terms) คัดมาจากบทต่างๆ มี 20 ข้อ
3. เติมคำใน Passage จำนวน 4 Passage มี 20 ข้อ
หมายเหตุ
บางภาค จะมีข้อสอบ เกี่ยวกับคำศัพท์ 20 ข้อ เพิ่มเติม มีดังนี้
1. คำใดในกลุ่มคำที่ไม่เข้าพวก
2. คำที่ต้องใช้คู่กัน
3. จับคู่ความหมายของศัพท์
---------------------------------------------------------------------------------------
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชานี้
ติดต่อที่ ติวเตอร์แบงค์  โทร.08-7269394 หรือ Line : sjbank
รับประกัน ได้ A 100%
---------------------------------------------------------------------------------------