กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)

เฉลยแบบฝึกหัด APR2101 บทที่ 6 MARKETING  (ดูตำราประกอบหน้า 143-168 ครับ)
กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)
รหัสตำรา : 57173
โดย ติวเตอร์แบงค์  สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1  Tel. 081-7269394, Line : sjbank
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


Exercise 6.1

1st Para

27 Which of the following topics is the best for the above passage?
1 Kodak in U.S. 

2 Japanese Manager
3 Kodak in U.S. and Michelin in France
4 Idea Box 
5 Pay Checks

28 In which country is the idea box used most?
1 France                                     
2 Japan
3 USA                                         4 Europe
5 all are correct

29 When was the idea box first used?
1 1901 – 1950                            2 1951 - 1999
3 Japan                                      4 Europe
5 America

30 Why was the idea box useful for management?
1 Because the manager used it.
2 Because the idea is from the employees who knew more details about production.
3 Because it made real different to the company.
4 Because Kodak and Michelin used it before.
5 Because there are many countries used it.

31 What is the word “paychecks” means?
1 check the payment                    2 salary checks
3 pay without checking                 4 checking before paying
5 pay the salary and check

Para 2

32 Which is the best topic for the above passage?
1 Managers Working Hours
              2 Managers Habits
3 Manages Workload                       4 Recent Study
5 Manager in United State

33 The phrase “regarding their working hours” means…
1 except their working hour 
2 including their working hour
3 about their working hour 
4 excluding their working hour
5 nothing about working hour

34 For how long did most the managers work?
1 45 hours                                    2 40 – 45 hours
3 46 – 60 hours
                            4 60 hours
5 more than 60 hours

35 How did the managers feel about the working time?
1 they are happy                         
2 not enough time for family
3 more time for hobbies                4 not enough for works
5 feel satisfy

36 Where did the researcher study about business managers working hours?
1 in U.S.                                     2 around the world
3 in general                                4 only businessman
5 manager in general

Para 3

37 What is the best topic for the above passage?
1 Computer Connection
2 Modern Technology and Telecommunication
3 Advantages to Working at Home
4 Home Manager
 
5 Hi-Tech Manager

38 How can the manager keep in touch with their staffs?
1 by telephone                                  2 by computer
3 by telecommunication                     4 by fax
5 through e-mail

39 What is the word ”productivity” in line 6 refer to?
1 save time                                     2 more flexible hours
3 save money                                  4 more working hours
5 all are correct

40 The word “connection” in line 4 could best be replaced by……
1 plug on                                     2 joint
3 internet                                    4 scan
5 none is correct

41 What is the best meaning of the words “keep in touch” in line 4?
1 contact                                    2 carry on communicating
3 keep in chatting                       4 joint
5 deliver massage

42 What is the meaning of the phrase “place of resident”? 
1 kitchen                                   2 back yards 
3 job positions                           4 living place 
5 companies                              6 company location
Para 4

43 Which is the proper topic for the above passage?
1 IBM Employees                        2 IBM Executives
3 Employee’s Ambition
                4 Single Biggest Business
5 IBM Management

44 Who wrote the software?
1 Managers                                2 Executives
3 the company                           
4 trainees
5 Designers

45 What did the manager do not do?
1 go to the meeting                       2 manage the design
3 manage writing of software         4 writing software
5 None is correct

46 The words “everyone else” means…..
1 almost everyone                       2 someone
3 anyone                                    4 no one
5 almost none

47 The phrase “so much effort” means…
1 so much money                       2 try very hard
3 work very hard                        4 many effects
5 so much money

EXERCISE 6.2
PANDA BEARS IN CHINA
1st Para 

48 Which is the best topic for the above passage?
1 Padas and Children                  2 Favorite of Children
3 Giant Bear                              4 Panda Bears
5 Panda Bears in China

49 How many children like the bear?
1 some part of the world            2 all over the world
3 most of the children                4 some of the children
5 All are correct

50 What kind of symbol which some people think the pandas be for the other animals?
1 happiness                              2 enjoy
3 sadness                                 4 fear
5 cheerful

51 The words “gradually disappear” means…
1 disappear very fast                2 sudden disappear
3 slowly disappear                    4 in continuity disappear
5 no more disappear

52 In which way did the Chinese Government do to protect the pandas?
1 reserves human                    2 free tree cutting
3 tree cutting limitation            4 making pandas’ territory
6 settlement reserve

Para 2

53 Which is the proper topic for the above passage?
1 first year life                        2 panda bears
3 panda babies                       4 tiny pandas
5 mature panda

54 The phrase “completely dependent on its mother” means…
1 away from the mother 
2 stay far from the mother
3 helpless always with mother
4 helpful always with mother
5 look the same as mother

55 The word “tiny” means…
1 small   
                             2 big
3 strange                             4 brave
5 scarely

56 For how long do the pandas eat milk from their mothers?
1 less than one year                 
2 average less than a year
3 a year                                  4 some years
5 more than a year

57 When the pandas can be moves?
1 fifth-five pounds                    2 a year
3 more than 25 kilograms         4 five months old
5 one and a half year

Para 3

58 What evident help supporting the scientist study?
1 almost the first four weeks the mother never stay far from the baby

2 the female panda never eat for 25 days
3 the mother made the baby clean to avoid the enemy
4 she left the baby after 25 days for food
5 she licked the baby constantly

59 The word “attract” in line 5 could best be replaced by….
1 fight                                    2 show
3 appeal to
                             4 motivate
5 none is correct

60 The phrase “much the way the human does” in line 6 means…
1 much more than the human 
2 more than the human
3 the same as the human 
4 not the same as the human
5 there are many ways the human does

61 For how long did the young panda bear learn the way of the forest?
1 2 years                             
2 half a year
3 two and a half year             4 since it was young
5 after 25 days

62 What evident come first?
1 the mother chase the young panda away
2 the young panda learned the way of the forest
3 having a new baby
4 the young panda did not need its mother for food
5 the mother protect the baby from natural enemy
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■