กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)

เฉลยแบบฝึกหัด APR2101 บทที่ 6 MARKETING  (ดูตำราประกอบหน้า 143-168 ครับ)
กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)
รหัสตำรา : 57173
โดย ติวเตอร์แบงค์  สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1  Tel. 081-7269394, Line : sjbank
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1. VOCABULARY

Match the business terms in column A with the correct meaning in column B.

Column A
end-user (D)
direct marketing (E)
marketing mix (A)
marketing research (B)
market share (C)

Column B
A. those factors affecting sales result
B. systematic gathering, recording, analyzing, and use of data relating to the transfer and sale of goods and services from producer to consumer
C. percentage of a product category's sales, in terms of dollars or units, obtained by a brand, line, company
D. the person who actually uses a product, whether or not they are the one who purchased the product
E. sending a promotional message directly to consumers, rather than via a mass medium

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


EXERCISE CHAPTER 6

VOCABULARY

1 What is the term for the definition “those factors affecting sales result”?
1 marketing mixes
2 direct marketing
3 marketing research 
4 indirect marketing
5 market test 
6 market share

2 What is the meaning of the word “end-user” ?
1 product purchaser                   2 factors affecting sales
3 non-purchaser                        4 the last user
5 non-user                               
6 the person who actually use the product
READING 

Ist para

3 What is the difficulties of marketing process?
1 target identification                2 product characteristics
3 product identification              4 marketing strategy
5 consumer satisfaction             6 advertising

4 What is the word “ they” refer to?
1 program target peoples          2 peoples
3 exposed peoples                    4 designers
5 three groups of peoples          6 buyers

5 The word “rarely” could best be replaced by…..
1 usually                                 2 always
3 easily                                   4 probably
5 hardly                                  6 possible

Para 2&3

6 In which channel do the industrial products’ customers were used
In the marketing program?
1 whole selling                        2 stock keeping
3 warehouse stock                  4 direct selling
5 direct order                         6 selling lists

7 Why do the customers of the industrial product is easily identifiable?
Because…..
1 the customers are all sharing a particular need
2 the number of the customers may be very few
3 their businesses have particular application of the product
4 they need the same resources
5 the seller sell the particular product to the particular business
6 all are correct

8 What is the meaning of the phrase “all sharing a particular need”?
1 They share the products                     2 They need the same thing
3 Their needs are fulfilled                      4 Their needs are divided
5 Their needs are quite different            6 They share what they want

9 What is the phrase “trade media exit” refers to……..
1 television                             2 radio
3 newspaper                           4 salesman
5 special media                       6 particular media

Para 3 

10 What is the synonym of the word “neatly”?
1 orderly                               2 nicely
3 briefly                                4 rarely
5 accordingly                         6 perfectly

11 Why does the program target become annoyed? Because……
1 they do not like it
2 they exposed marketing for product too much
3 they could not get the feasible mode
4 direct selling of consumer goods is rare
5 the customers have similar demographic characteristics
6 there were very few media

12 The word “ significantly” could best be replaced by….
1 valuable                             2 quite
3 important
                           4 some
5 no                                     6 rather

13 The word “they” refers to..
1 customers                           2 media
3 products                             
4 non program targets
5 program targets                  6 marketers


How to create a voice 

Complete the following passage

A sample voice mail message ……(14)
3….. be short and straight to the point. You should give your name and let them know you …(15).2….. call them back. A example of a voice mail greeting is...... Sorry I…..(16)4….. not available to receive your call, but if you leave your name, number and a brief message I…(17)…2…. return your call as soon as possible.

Alternatives for No.14 to No. 17
1 can                                     2 will
3 should                                4 am
5 must                                  6 could

Thank you. If its a work greeting …(18)..3…… should always include …(19).4….. name. Example........ Hello, …(20).5….. have reached the voicemail of Ms. Deejai. I am either on another call or away from …(21)..1….. desk, if …(22).5….. leave …(23)..4….. name number and the nature of …(24)…4….. call, Ill return ….(25).4….. call at my earliest convenience.

Alternatives for No. 18 to No.25

1 my                                   2 his
3 it                                     4 your
5 you                                  6 I

26 What is the meaning of the phrase “nature of your call, according to the
above passage? ต้องมีข้อ 6
1 the purpose of the call                            2 what is the call about
3 what business is the call for                    4 objective of the call
5 what is the call aimed at                         6 all are correct

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■เฉลยบทที่ 6 ยังมีต่อ Part.2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■