กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)

เฉลยแบบฝึกหัด APR2101 บทที่ 4  BUSINESS MANAGEMENT
กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)
รหัสตำรา : 57173
โดย ติวเตอร์แบงค์  สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1  Tel. 081-7269394, Line : sjbank
-----------------------------------------------------------------------------------
1. VOCABULARY
Match the terms in column A with the correct meaning in column B.
 Column A
Balanced Scorecard (E)
benchmarking (D)
plan(C)
vision (B)
balance sheet(A)

 Column B
A. a financial statement of a business or institution that lists assets, debts, investments, and net worth
B. long-term goal of strategy
C. a prescribed, written sequence of actions to achieve a goal
D. process of comparing one set of measurements of a process, product or service to those of another organization
E. measurement-based strategic management system
-----------------------------------------------------------------------

เฉลย EXERCISE CHAPTER 4 (ให้ดูตำราหน้า 112 ประกอบ)


VOCAB ULARY

Match the terms with the following meanings
1  A financial statement of a business or institution that lists assets,
Debts, investment, and net worth (5)
2  Long-term goal of strategy (4)
3  a prescribed, written sequence of actions to achieve a goal (3)

Alternatives for No. 1 – No. 3
1  Balanced Scorecard 2   benchmarking
3  plan 4  vision
5  Balance Sheet 6  mission

4  process of comparing one set of measurements of a process, 
    product or service to those of another organization (6)
5  measurement-based strategic management system (5)

Alternatives for No. 4 – No. 5
1  research 2  mission
3  Balance Sheet 4  plan
5  Balanced Scorecard 6  Benchmarking

6  Which word is not belonged?
1  prescribe 2  instruction
3  designate 4  identify
5  teaching 6  action plan


READING Para 1-3
7  The word “diverse” could best be replaced by….
1  various 2  different
3  some 4  opposite
5  sequential 6  following

8  What is the meaning of the phrase “to manage each area” of the above passage?
1  to manage within the company
 2  to manage around the company 
3  to manage outside area
 4  to manage each location
5  to manage each function
 6  to manage each position

9  Which word has almost the same meaning with the word “delegating”?
(para 2,  line 2)
1  assigning 2  deleting
3  summing 4  refusing 
5  accepting 6  conducting


Marketing, sales and promotion
10  What is the main idea of this paragraph? 
1  Marketing is about selling  
2  Marketing is about promoting business
3  Marketing is about selling & promoting business
4  Marketing is about grabbing customer to buy product
5  Marketing is about working hard to sell product
6  Marketing is about working with consumer about product


Human resources
11  What is the meaning of the phrase ”If you are buying an existing business” ?
   1 If you are buying a big business
   2 If you are buying a new business
   3 If you are buying a small business
   4  If you are buying another business
5  If you are buying the same business 
6  If you are buying different business


Understanding business financials
12  The word “essential” could best be replaced by….
1  unusual 2  usual
3  necessary 4  important
5  dangerous 6  good

13  The word “crucial” could best be replaced by…
1  important 2  necessary
3  unusual 4  usual
5  good 6  possible


Communication and negotiation skills
14  Which statement is true according to the passage?
1  Business is all about product and service.
2  We have to develop negotiation skill when dealing with different customers.
3  Negotiation starts from suppliers.
4  Everyday we have not confronted with suppliers associates.
5  No matter what your business offering product or service, it is all about people.
6  all are correct.


Knowledge of business legal issues
15  Why do we have to have  a lawyer before starting a business? Because..
1  there are a lot of legal potholes for the  careless
2  there is also industry regulation if you’re starting an industrial Warehouses.
3  we sometime have to sign a contract
4  some business has a commercial tenancy lease.
5  business is all about contracts and regulations.
6  all are correct


Logistics expert
16  What is the main idea of the first paragraph?
1  Different Approaches in Management
2  Management Program
3  The procurement of Management Approaches
4  Managing the Procurement of Supply.
5  Supply Management
 6  Stock Control

17  What is the meaning of the phrase “and will ensure your capital isn’t tied up”?
1  Do not tied up
2  to protect the problem of production
3  your  business won’t get stuck
4  your stock won’t get stuck
5  the stock does not tie with the city
6  there is no problem about supply-chain

18  Which statement is true according to the passage?
1  It is important that before running your business, you have to plan in advance.
2  There are three major responsibilities in business management.
3  A business owner must do everything by himself in order to make his or her business prosperous.
4  Negotiation skill is used in business or dealing with peoples.
5  Logistics involves procurement, supply and maintenance of product and operational goods 
6  You don’t need a lawyer when establishing a business. 


Writing      
19  What is the meaning of the phrase “release their full potential”? 
1  leave the work as it be
 2  release their to another
3  show their capability
4  use their capability on their work
5  share their capability with their colleagues
6  leave their full capability to the others

20  What is the suitable topic for the first paragraph?
1  Full potential
 2  key factor for business
3  personnel detainment
 4  staff aptitude
5  major investment
 6  human capital

21  The word “tedious” could best be replaced by….
1  not necessary
 2  boring
3  important
 4  doubtful
5  serious
 6  unforgettable

22  What is the word family of the word “paradigm shift”?
1  business factor
 2  vision
3  model
 4  strategy
5  movement
 6  career shift

23 What is the meaning of the word “income generation”?
1  production operating
 2  making profit
3  general income
 4  salary
5  production income
 6  general assistant

24 What is the best topic for the second paragraph?
1  tedious owner
 2  share goals
3  managing staff
 4  paradigm shift
5  integrated business
 6  income generating
-----------------------------------------------------------------------
*** หมายเหตุ***
ในแบบฝึกหัดบางข้อ อาจจะมีคำตอบถูกมากกว่า 1 แต่ในข้อสอบจริงจะให้คำตอบถูกมาเพียงคำตอบเดียวครับ