กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)

เฉลยแบบฝึกหัด APR2101 บทที่ 4  BUSINESS MANAGEMENT (Part.2)
กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)
รหัสตำรา : 57173
โดย ติวเตอร์แบงค์  สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1  Tel. 081-7269394, Line : sjbank
--------------------------------------------------------------------------------------


Aging Population

1st Para 

25 What is the best topic for the above passage?
    1 Aging Population
   
2 Development of business to serve the elderly.
    3 Industrialized Countries
    4 Average age of the population
    5 product designed of the needs

26 Which industry that concern to health?
   1 technology                     2 services
   3 medical                         4 tourism
   5 transportation

27 The phrase “ products designed of the needs” means…
   1 need the product design 
   2 need to design product
   
3 designed product to serve needs
   4 desire for product 
   5 needs for designing the product

28 What is this passage mentioned about the age?
   
1 Comparing the average age of the population.
   2 The present population is twenty years younger.
   3 Last twenty year, the population is older than now.
   4 The average age of the population is twenty years.
   5 The population getting older than twenty years ago.

29 The words “older customer” means….
   1 aging customers 
   2 previous customers
   3 last customers 
   4 latest customers
   5 same customers

Para 2

30 What is the best topic for the above passage?
  1 Depression 
  2 Suffering of Elderly
  3 Industrialized Countries 
  4 Married Children
  5 Relationship of Family Members

31 The phrase “suffer from depression” means…
  1 hurt             2 serious       
 3 stress           4 injure         5 lonely

32 The phrase “cut off from family ties” means…
  1 no more family 
  2 cut the family off
 
3 not relate with the family 
  4 get off from the family
  5 separate from family

33 How many evidence did the writer gave to support responsibilities?
  1 one evidence 
  2 two evidence
 
3 three evidences 
  4 none
  5 not obviously mentioned

34 Where was the resident of the elderly in the past?
  1 away from their children 
  2 further from their children
 
3 close to their children 
  4 separate from their children
  5 none is correct

Para 2

35 What is the problem of the industrialized countries nowadays?
  1 the population longer lives 
  2 pension payment
  3 health & medical care improvement
 
4 No. 1 and No. 2 are correct
  5 No. 1 – No. 3 are correct

36 What caused the reduction of tax payment?
  1 the increasing number of population
  2 the increasing of pension payment
  3 there are more number of aging population than the working population
  4 there are more retired people
  5 the government spent too much on pension

37 What is the original cause of the economic problem?
  1 the government’s policy
  2 too many retired people
  3 the reduction of birth rate
  4 the people lived at an advanced age
  5 all are correct

38 What is the reason of encouraging people to retired at an early age?
  1 pension fund policy
  2 reduction of birth rate
  3 reduction of payment
  4 job creation
  5 improvement of health & medical care

39 What is the worst incident that caused the economic problem?
  1 reduction of birth rate
  2 improving of health & medical care
  3 early retirement
  4 job creation
  5 reduction of tax payment
---------------------------------------------------------------------