กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103

เฉลยแบบฝึกหัด APR2101 บทที่ 2 RECRUITMENT
กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)
รหัสตำรา : 57173
โดย ติวเตอร์แบงค์ สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 โทร. 081-7269394
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.VOCABULARY
Match the terms in column A with the correct meaning in column B.
Column A
fringe benefit(E)
career ladder(D)
interview(B)
layoff(C)
head count(A)
Column B
A. average number of people employed
B. a process used in selecting applicants
C. termination of employees
D. progression of jobs in an organization
E. employment benefits granted to employees in addition to their current base salary

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


   Reading Passages

A   Women who apply for jobs in middle or senior management have a higher success rate than men, according to an employment survey. But of course far fewer of them apply for these positions. The study, by recruitment consultants NB Selection, shows that while one in six men who appear on interview shortlists get jobs, the figure rises to one in four for women.

B   The study concentrated on applications for management positions in the $45,000 to $110,000 salary range and found that women are more successful than men in both the private and public sectors Dr Elisabeth Marx from London-based NB Selection described the findings as encouraging for women, in that they send a positive message to them to apply for interesting management positions. But she added, “We should not lose sight of the fact that significantly fewer women apply for senior positions in comparison with men.”

C Reasons for higher success rates among women are difficult to isolate. One explanation suggested is that if a woman candidate manages to get on a shortlist, then she has probably already proved herself to be an exceptional candidate. Dr. Marx said that when women apply for positions they tend to be better qualified than their male counterparts but are more selective and conservative in their job search. Women tend to research thoroughly before applying for positions or attending interviews. Men, on the other hand, seem to rely on their ability to sell themselves and to convince employers that any shortcomings they have will not prevent them from doing a good job.
 
D Managerial and executive progress made by women is confirmed by the annual survey of boards of directors carried out by Korn/Ferry/Carre/Orban International. This year the survey shows a doubling of the number of women serving as non-executive directors compared with the previous year. However, progress remains painfully slow and there were still only 18 posts filled by women out of a total of 354 non-executive positions surveyed. Hilary Sears, a partner with Korn/Ferry, said, “Women  have raised the level of grades  we are employed in but we have still not broken through barriers to the top.”

E In Europe a recent feature of corporate life in the recession has been the de-layering of management structures. Sears said that this has halted progress for women in as much as de-layering has taken place either where women are  working or in layers they aspire to. Sears also noted a positive trend from the recession, which has been the growing number of women who have started up on their own.

F In business as a whole, there are a number of factors encouraging the prospect of greater equality in the workforce. Demographic trends suggest that the number of women going into employment is steadily increasing. In addition a far greater number of women are now passing through higher education, making them better qualified to move into management positions.


G Organizations such as the European Women’s Management Development Network provide a range of opportunities for women to enhance their skills and contacts. Through a series of both pan-European and national workshops and conferences the barriers to women in employment are being broken down. However, Ariane Berthoin Antal, director of the International Institute for Organizational Change of Archamps in France, said that there is only anecdotal evidence of changes in recruitment patterns. And she said, "It's still so hard for women to even get on to shortlists -there are so many hurdles and barriers." Antal agreed that there have been some positive signs but said "until there is a belief among employers, until they value the difference, nothing will change." 

2.1 Say if the following statements is TRUE OR FALSE.
1. Korn/Ferry/Carre/Orban International are mentioned in paragraph D because they are the companies who have many board of directors.   F
2. Women are more successful in getting jobs than men.    T
3. The European Women’s Management Development Network gives women more chances in increasing their skills.    T
4. Women are exceptional candidates when they get jobs.    F
5. The economic recession in Europe may lead to employee layoff .    T

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

EXERCISE  CHAPTER 2

1 What is the meaning of the word ”fringe benefit”?
1 extra benefit getting from the employer
2 benefits be granted to the employees
3 additional benefits to current base salary
4 additional offering the employer included in employment base salary
5 benefits excluded from the employment base conditions
   6 all are correct

2 What do we call the progression of  jobs in an organization?
1 bonus
   2 career ladder
3 laying off
   4 head count
5 termination
   6 employment base condition

3 Which is the term representing the meaning “termination of employees”?
1 recruitment
   2 interviewing
3 layoff
   4 career ladder
5 head count
   6 job appraisal 


Reading  Para    A/B  

4 What is used to confirm the statement that women in the middle and
Senior management have higher success rate than men?
1 The NB Selection employee
  2 The NB Selection example
3 The NB Selection research
  4 The NB Selection interview
5 The Consultant’s report
  6 The NB Selection policy

5 What is the finding of the NB Selection’s study?
1 25% of women get the job
  2 less than 17% of men get jobs
3 one woman in 6 men get job
  4 one man in 4 women get job
5 every 6 men get jobs
  6 only 6 men get jobs

6 Whom did the NB Selection study?
1 women who apply for management positions
2 men who apply for management positions
  3 applications of women for management positions in the $45,000 to $110,000 salary range
  4 both men & women who apply for management positions
5 women who apply in private sector
6 both men & women who apply for management position in private sector

7 What did Dr.Marx notice from her study?
1 she want to encourage the women
2 she want the women to apply for the management positions
3 she want to send positive message to the women
4 she lose her sight of the fact
5 there are fewer women apply for the senior positions
6 we should compare the men and women who apply for senior positions


Para  C/D
    
8 Which word could best be replaced the underlined word “isolate”
1 stay alone
   2 be lonely
3 calculate
   4 measure
5 cut off
   6 be remarked

9 What is the meaning of the underlined word “shortlist”?
1 cutting off
  2 be not in the list
3 very few person
  4 get the job alone
5 one on the list
  6 get the job

10 What is the meaning of the underlined word “counterparts”?
1 number
   2 calculation
3 another parts
   4 similarity
5 next part
   6 front part

11 What is the difference between men and women in their job search?
1 women are more selective and conservative
2 women are quite considerate
   3 women apply for an interview
4 men are better in selling themselves
5 men have no confident in selling themselves
6 men could not present the employer to put them in the list

12 What is the finding of the annual survey?
1 women serving for non- executive directors are rising up twice this year
   2 there is some doubt about the number of women serving as 
    non-executive directors
3 women serving for non-executive directors is less than last year
4 women serving for non-executive directors is less than previous year
5 the progress in number of women serving for non-executive directors
    is reducing
6 there is no doubt about the progress of the women

13 Which statement is true according to the passage?
1 354 women can get the job in non-executive positions
2 women still can not get the job in the top executive positions
3 there are only 18 women work in 354 non-executive positions
    which were surveyed
4 354 non-executive positions  surveyed were mixed with men & women
5 most of the top executive positions were men
   6 women were upgrading themselves in employment
   7 All are correct

14 The word “carried out”  could best be replaced by……
1 protected
   2 revealed
3 confirmed
   4 held
5 pushed
   6 pulled


Para    E&F
    
15 What is the meaning of the word “halted”?
1 pushed
   2 pulled
3 stopped
   4 raised
5 pressed
   6 blown

16 What is the synonym of the word “aspire”?
1 hope
   2 wish
3 prefer
   4 prepare
5 perform
   6 hope

17 What is the meaning of the words “recruitment patterns”?
1 interview patterns
   2 application patterns
3 searching patterns
   4 employment patterns
5 working patterns
   6  salary patterns

18 The word “hurdles” could best be replaced by……
   1 obstacles
   2 limitations  
3 boundaries
   4 assumptions
   5 conditions
   6 situations
-------------------------------
■■■ หมายเหตุ ■■■
 บางโจทย์มีคำตอบถูก หลายคำตอบ แต่ในข้อสอบจริงจะมีเพียงคำตอบเดียว 

▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1
โทร. 081-7269394, Line : sjbank
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌