กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)

เฉลยแบบฝึกหัด APR2101 บทที่ 1 Business communication
กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)
รหัสตำรา : 57173
โดย ติวเตอร์แบงค์  สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 โทร. 081-7269394
------------------------------------------------

Globalcall Communications
1st Para
1 What is the meaning of the underlined word “corporation”?
   1  organization
   2  Telecommunication 
   3  Seattle Metropolitan   
   4  solution provider
   5  large & small clients   
   6  local business

2 Whom which the Global Communication aimed at?

   1  local business
   2  Telecommunication Solution     
   3  large and small clients
   4  global corporation
   5  Seattle Metropolitan area   
   6  greater corporation

3 Where did the Globalcall Communication start from?

   1  telecoms solution provider
   2  local business
   3  greater Seattle Metropolitan area
   4  large & small clients
   5  major multinational player 
   6  North America


4 The word “expand”(line 5) could best be replaced by…….

   1  extended(by area)
   2  recovered
   3  changed     
   4  reduced
   5  started     
   6  produced


Para 2  

5 What is the company doing before next year?
   1  to include voiceover IP 
   2  high-speed cable internet access
   3  deployment of the third generation wireless communication network
   4  includes 40,000 specialist
   5  expand in more than 3 continents

6 Which alternative is most appropriate with the word “worldwide”?

   1  20 countries
   2  more than 40,000 specialists
   3  three continents   
   4  internet access
   5  extending operation   
   6  to include voiceover IP and internet accessPara 3    

7  The phrase “ the future look bright” means…
   1 Globalcall Communications’ business will going well in the future
   2 Globalcall Communications will be servicing more than 50 million clients globally
   3 There will be more than 15 million clients in the future for Globalcall Communications
   4 all are correct   
   5  none is correct

8 “Globalcall Communications will have become a household word” means……

   1 Every household will talk about Globalcall Communications
   2 Globalcall Communications will be a simple word
   3 Globalcall Communications will be a word talking only in the house 
   4 Globalcall Communications will be a word talking in the house everyday
   5 everybody in the house will know the word ”Globalcall Communications”
   6  every house stick the word in the house

9 Which statement is not true according to the passage?

   1 The company began by offering computer software solutions to local
     businesses in the greater Seattle Metropolitan area.
   2 The company was founded on a approach to providing  simple    
     communication solutions.
   3 The company is expanding operations at the moment.
   4 Worldwide communications employs more than 40,000 specialists.
   5 The company expects to be servicing more than 50 million customers worldwide by 2005.
   6  The Solution is available only on Seattle

10 What kind of product or service does Globalcall  Communications in ?

   1 computer 
   2 international call
   3 internet network
   4 telephoning service
   5 household solutions
   6 application network


11 What kind of product or service does Globalcall  Communications provide ?

   1 maintenance service
   2 telecommunication solutions
   3 household service  
   4 technical service
   5 fulfill market gap service  
   6 application solution

12 Why did the company expand its business  to North America cities?

   1 Because the company is in North America
   2 Because there are many large cities
   3 Because there are more than 40,000 specialists
   4 Because it is the multinational company
   5 Because it will be servicing more than 15 million households and
              businesses
   6  Because Seattle is in North AmericaEmail Writing

13 What does the email writer use to grab the attention of the intended 
 recipient?
   1 copy notation   
   2 Subject
   3 Reference    
   4 Greeting
   5 Salutation

14 What should the email sender does when his recipient has a generic

 account?
    1 mentions the name in the subject line
    2 using the acronym FAO
    3 putting the phrase “ for the attention of” 
    4 explicitly mention the name of the recipient
    5 all are correct

15 Which alternative is the “Salutation” in the email?

    1 Dear Sir/Madam   
    2 Greeting
    3 Sincerely     
    4 Complementary close
    5 Copy Notation

16 What should the email writer write in his email’s first paragraph?

    1 introduce him/herself   
    2 purpose of writing the email
    3 what exactly the writer hope to achieve
    4 Thanks the reader for reading the email
    5 expecting of  his purpose is fulfilled 
    6 mentioning how happy you are writing the email
------------------------------------------------------------