กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)

เฉลยแบบฝึกหัด APR2101 บทที่ 1 Business communication
กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)
รหัสตำรา : 57173
โดย ติวเตอร์แบงค์  สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1  โทร. 081-7269394, Line : sjbank
-------------------------------------------------------------------------
1. VOCABULARY
Match the terms in column A with the correct meaning in column B.

Column (A)

email (E)
interpersonal communication (D)
correspondence (C)
communication(A)
business letter(B)
Column B
A. the exchange of information between people
B. a letter written by an individual to deal with business
C. informal written note, record, reminder
D. communication by exchange of letters
E. electronic mail


2. READING

1. What is the topic of the below passage?
    Global-call communication

2. What is the main idea of the below passage?

    1st sentence in the first paragraph


Global-call Communications

Global-call Communications has grown from a telecommunications solutions provider for local businesses in the greater Seattle metropolitan area to a truly global corporation providing telecommunications solutions for clients both large and small. Established to fill a significant market gap for simple communication solutions, the company first expanded to most major North American cities before becoming a major multinational player.


Presently, the company is extending operations to include voice over IP, as well as high-speed cable Internet access. Global-call Communications' team includes more than 40,000 specialists worldwide in more than 20 countries on three continents. Next year will see the deployment (บุก) of a third generation wireless communications network in Asian countries.


The future looks bright for Global-call Communications. By 2005, the company will be servicing more than 15 million households and businesses globally. Global-call Communications will have become a household word. We look forward to serving clients and are planning to do everything in our power to make sure that your communication future is unlimited and simple.2.1 Say if the following statements is TRUE OR FALSE.

1. The company began by offering computer software solutions to local businesses in the greater Seattle metropolitan area. (F)

2.The company was founded on an approach to providing simple communication solutions. (T)

3. The company is expanding operations at the moment. (T)

4. Worldwide communications employs more than 40,000 specialists. (T)

5. The company expects to be servicing more than 50 million customers worldwide by 2005. (F)

2.2 According to the passage, answer the questions that follow.

1. What kind of business is Global-call Communications in?
          Internet network, application(software)

2.What kind of product or service does Global-call Communications provide?               Telecommunication Solution


3. Why did the company expand its business to North American cities?

         Because the company wants to fill a significant gap and there are many large cities in North America.

4.What does it mean when the author says, “The future looks bright for Globalcall Communications”? 

        The Global-call Communication will be going well in the future.

5. The word ‘corporation’ (line 3/paragraph 1) could best be replaced

by…………………
       Organization or firm


EXERCISE PRE-TEST

Give the appropriate description of the following questions

1 What is business communication?
1 It shares understanding among the peoples concerned.
2 It is communication that promotes products and services
3 It relays communication in business.
4 It functions as an official statement from a company
5 All are correct
6 None is correct

2 What is business English?
1 It is international language
2 It is official language of every countries.
3 It is the language that most businessmen used.
4 It is the language specially related to international trade
5 It is the language using in conducting a research.

3 Why is communication important in business?
1 Because it contributes common understanding.
2 Because it strengthens the connection between the shareholders
and the company.
3 Because most countries prefer using English in communication.
4 Because most businessmen like communication
5 Because it is put as one subject in the business curriculum.
6 Because it is a part of doing business.

4 How is English important in business?
1 It is the official language.
2 It is used when connecting with other countries.
3 It is used all over the world.
4 It involves in an international connection.
5 It carries out the businessmen intention.
6 It is used in business studies.
7 Because most countries used to be the colony of England.

5 How Are English business terms different from general English?
1 It means business function uniquely.
2 It means different thing to different people.
3 English vocabulary means the same thing to different people.
4 It means business offer.
5 It means demand and supply.
6 It means selling, buying and profits.
7 It is used by businessmen only.
8 English vocabularies mean our activities and lifestyle.

6 How is business communication important to worldwide business?
1 Because every continents used English in business.
2 Because every countries used English in business.
3 Because every countries used English in contract document.
4 Because it relates to international trade.
5 Because there never been any nation used another language
except English in trading.

Complete the following sentences with the words provided.

1 A business yielding more state-of-the-art......2….. always own the biggest market share.
1 candidates 
2 capacity 
3 board of directors 
4 ethics 
5 subsidiaries

2 Innovative Accounting is using all……1…..accounting procedures
and tricks to disguise the true financial position of a company.
1 available 
2 distinct 
3 segment 
4 ethics 
5 capacity

3 Segmentation is the ……..3…….of dividing the buyers who have different requirements or buying habit
 1 market 
 2 marketers 
 3 process 
 4 regulations 
 5 priority

4 A smart accountant use the …….4……and tricks to disguise the true financial position of the firm.
 1 information 
 2 fact 
 3 common sense 
 4 procedures 
 5 invoices

5 A smart accountant use the procedures and tricks to ……1…… the true financial position of the firm.
 1 disguise 
 2 reveal 
 3 open 
 4 show 
 5 refer

6 The companies or individuals involved in moving a particular goods or services from the producer to the consumer is called………
 1 whole sellers 
 2 retailers 
 3 sellers 
 4 distributors 
 5 all are correct

7 Retailers are the shop or store or individual who moving goods or services to the …2..
 1 whole seller 
 2 buyers 
 3 distributor 
 4 producer 
 5 factory

8 Marketing mixes involved…
 1 buyer 
 2 seller 
 3 producer 
 4 product 
 5 factory

9 Discounting is price…
 1 fixed 
 2 flexibility 
 3 offering 
 4 bargaining 
 5 increasing

10 Advertising is a …….commercial
 1 image 
 2 paid for commercial 
 3 regular 
 4 productive 
 5 personal

11 Communication aimed at informing or persuade is call
 1 propaganda 
 2 advertising 
 3 public relations 
 4 rumor 
 5 corporate communication
-------------------------------------------------------------
***หมายเหตุ***
แบบฝึกหัดบางข้อมีคำตอบถูกมากกว่า 1 แต่ข้อสอบจริง จะให้คำตอบมีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว