กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)

เฉลยแบบฝึกหัด APR2101 บทที่ 1 Business communication
กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)
รหัสตำรา : 57173
โดย   ติวเตอร์แบงค์ สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 โทร. 081-7269394
------------------------------------------------

1. VOCABULARY
Match the terms in column A with the correct meaning in column B.

Column (A)
email (E)
interpersonal communication (D)
correspondence (C)
communication(A)
business letter(B)
Column B
A. the exchange of information between people
B. a letter written by an individual to deal with business
C. informal written note, record, reminder
D. communication by exchange of letters
E. electronic mail

2. READING 
1. What is the topic of the below passage?
    Global-call communication
2. What is the main idea of the below passage?
     1st sentence in the first paragraph

                             Global-call Communications
          Global-call Communications has grown from a telecommunications solutions provider for local businesses in the greater Seattle metropolitan area to a truly global corporation providing telecommunications solutions for clients both large and small. Established to fill a significant market gap for simple communication solutions, the company first expanded to most major North American cities before becoming a major multinational player.
          Presently, the company is extending operations to include voice over IP, as well as high-speed cable Internet access. Global-call Communications' team includes more than 40,000 specialists worldwide in more than 20 countries on three continents. Next year will see the deployment (บุก) of a third generation wireless communications network in Asian countries.
          The future looks bright for Global-call Communications. By 2005, the company will be servicing more than 15 million households and businesses globally. Global-call Communications will have become a household word. We look forward to serving clients and are planning to do everything in our power to make sure that your communication future is unlimited and simple.

2.1 Say if the following statements is TRUE OR FALSE.
1. The company began by offering computer software solutions to local businesses  in the greater Seattle metropolitan area. (F)
2.The company was founded on an approach to providing simple communication solutions. (T)
3. The company is expanding operations at the moment. (T)
4. Worldwide communications employs more than 40,000 specialists. (T)
5. The company expects to be servicing more than 50 million customers worldwide  by 2005. (F)

2.2  According to the passage, answer the questions that follow.
1. What kind of business is Global-call Communications in?
     Internet network, application(software)
2.What kind of  product or service does Global-call Communications provide? Telecommunication Solution
3. Why did the company expand its business to North American cities?
Because the company wants to fill a significant gap and there are   many large cities in North America.
4.What does it mean when the author says, “The future looks bright for Globalcall Communications”?
     The Global-call Communication will be going well in the future.
5. The word ‘corporation’ (line 3/paragraph 1) could best be replaced 
     by…………………
       Organization or firm


EXERCISE PRE-TEST
Give the appropriate description of the following questions
1  What is business communication?
It shares understanding among the peoples concerned.
2  It is communication that promotes products and services
It relays communication in business.
It functions as an official statement from a company
5  All are correct
6  None is correct

2  What is business English?
1  It is international language
2  It is official language of every countries.
3  It is the language that most businessmen used.
4  It is the language specially related to international trade
It is the language using in conducting a research.

3  Why is communication important in business?
Because it contributes common understanding.
Because it strengthens the connection between the shareholders
    and the company.
3  Because most countries prefer using English in communication.
4  Because most businessmen like communication
5  Because it is put as one subject in the business curriculum.
6  Because it is a part of doing business.

4  How is English important in business?
It is the official language.
2  It is used when connecting with other countries.
3  It is used all over the world.
It involves in an international connection.
5  It carries out the businessmen intention.
6  It is used in business studies.
7  Because most countries used to be the colony of England.

5  How Are English business terms different from general English?
1  It means business function uniquely.
2  It means different thing to different people.
3  English vocabulary means the same thing to different people.
4  It means business offer.
5  It means demand and supply.
6  It means selling, buying and profits.
7  It is used by businessmen only.
8  English vocabularies mean our activities and lifestyle.

6  How is business communication important to worldwide business?
1  Because every continents used English in business.
2  Because every countries used English in business.
3  Because every countries used English in contract document.
4  Because it relates to international trade. 
5  Because there never been any nation used another language
    except English in trading.

Complete the following sentences with the words provided. 
A business yielding more state-of-the-art......2….. always own the biggest market share. 
1  candidates 2  capacity 3  board of  directors 4  ethics 5  subsidiaries

2 Innovative Accounting is using all……1…..accounting procedures 
and tricks to disguise the true financial position of a company.
1  available 2  distinct     3  segment 4  ethics   5  capacity

3 Segmentation is the ……..3…….of dividing the buyers who have different requirements or buying habit
1  market 2  marketers  3  process 4  regulations   5  priority

4 A smart accountant use the …….4……and tricks to disguise the true financial position of the firm.
1  information 2  fact   3  common sense 4  procedures 5  invoices

5 A smart accountant use the procedures and tricks to ……1…… the true financial position of the firm.
1  disguise 2  reveal     3  open 4  show     5  refer

6 The companies or individuals involved in moving a particular goods or services from the producer to the consumer is called………
1  whole sellers 2  retailers    3  sellers 4  distributors    5  all are correct

7 Retailers are the shop or store or individual who moving goods or services to the …2..
1  whole seller  buyers    3  distributor       4  producer     5  factory

8 Marketing mixes involved…
1  buyer 2  seller     3  producer product       5  factory

9 Discounting is price…
1  fixed 2  flexibility      offering 4  bargaining     5  increasing

10 Advertising is a …….commercial
1  image paid for commercial      3  regular 4  productive   5  personal

11 Communication aimed at informing or persuade is call
1  propaganda advertising    3  public relations 4  rumor     5  corporate communication


Globalcall Communications
1st Para
1 What is the meaning of the underlined word “corporation”?
   1  organization
   2  Telecommunication
   3  Seattle Metropolitan
   4  solution provider
   5  large & small clients
   6  local business

2 Whom which the Global Communication aimed at?
   1  local business
   2  Telecommunication Solution     
   3  large and small clients
   4  global corporation
   5  Seattle Metropolitan area
   6  greater corporation

3 Where did the Globalcall Communication start from?
   1  telecoms solution provider
    2  local business
   3  greater Seattle Metropolitan area
   4  large & small clients
   5  major multinational player 
   6  North America


4 The word “expand”(line 5) could best be replaced by…….
   1  extended(by area)
   2  recovered
   3  changed
   4  reduced
   5  started
   6  produced


Para 2  
5 What is the company doing before next year?
   1  to include voiceover IP
   2  high-speed cable internet access
   3  deployment of the third generation wireless communication network
   4  includes 40,000 specialist
   5  expand in more than 3 continents

6 Which alternative is most appropriate with the word “worldwide”?
   1  20 countries
   2  more than 40,000 specialists
   3  three continents
   4  internet access
   5  extending operation
   6  to include voiceover IP and internet access


Para 3    
7  The phrase “ the future look bright” means…
   1 Globalcall Communications’ business will going well in the future
   2 Globalcall Communications will be servicing more than 50 million clients globally
   3 There will be more than 15 million clients in the future for Globalcall Communications
   4 all are correct
   5  none is correct

8 “Globalcall Communications will have become a household word” means……
   1 Every household will talk about Globalcall Communications
   2 Globalcall Communications will be a simple word
   3 Globalcall Communications will be a word talking only in the house 
   4 Globalcall Communications will be a word talking in the house everyday
   5 everybody in the house will know the word ”Globalcall Communications”
   6  every house stick the word in the house

9 Which statement is not true according to the passage?
   1 The company began by offering computer software solutions to local
    businesses in the greater Seattle Metropolitan area.
   2 The company was founded on a approach to providing  simple    
    communication solutions.
   3 The company is expanding operations at the moment.
   4 Worldwide communications employs more than 40,000 specialists.
   5 The company expects to be servicing more than 50 million customers worldwide by 2005.
   6  The Solution is available only on Seattle

10 What kind of product or service does Globalcall  Communications in ?
   1 computer 
   2 international call
   3 internet network
   4 telephoning service
   5 household solutions
   6 application network


11 What kind of product or service does Globalcall  Communications provide ?
   1 maintenance service
   2 telecommunication solutions
   3 household service  
   4 technical service
   5 fulfill market gap service
   6 application solution

12 Why did the company expand its business  to North America cities?
   1 Because the company is in North America
   2 Because there are many large cities
   3 Because there are more than 40,000 specialists
   4 Because it is the multinational company
   5 Because it will be servicing more than 15 million households and
              businesses
   6  Because Seattle is in North America


Email Writing
13 What does the email writer use to grab the attention of the intended 
recipient?
1 copy notation
   2 Subject
   3 Reference
   4 Greeting
   5  Salutation

14 What should the email sender does when his recipient has a generic
account?
1 mentions the name in the subject line
2 using the acronym FAO
3 putting the phrase “ for the attention of” 
4 explicitly mention the name of the recipient
all are correct

15 Which alternative is the “Salutation” in the email?
1 Dear Sir/Madam
    2 Greeting
3 Sincerely
    4 Complementary close
5 Copy Notation

16 What should the email writer write in his email’s first paragraph?
1 introduce him/herself
    2 purpose of writing the email
3 what exactly the writer hope to achieve
4 Thanks the reader for reading the email
5 expecting of  his purpose is fulfilled 
6 mentioning how happy you are writing the email
------------------------------------------------------------
■■■ หมายเหตุ ■■■
 บางโจทย์มีคำตอบถูก หลายคำตอบ แต่ในข้อสอบจริงจะมีเพียงคำตอบเดียว